Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij via onze website verkrijgen. Hierbij wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat :

  • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of een doel dat hiermee verenigbaar is, welke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij zullen vragen om je (uitdrukkelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en zodat de verwerking in overeenstemming met de AVG plaatsvindt;
  • wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor of verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Gastouderbureau de Bengel is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen.